จริยธรรม

บัณฑิตศึกษารายวิชา

Research Ethics

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เปิดสอนรายวิชา GRID 521 Research Ethics (บรรยายภาษาอังกฤษ)   1 Credit  สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย  นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ นักศึกษาที่เข้าศึกษารายวิชา GRID

Read More