หัวข้องานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานวันชี้แจงหัวข้องานวิจัยระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข เพื่อให้นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เลือกทำวิจัยที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดได้ และสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก

Read more

Biology Research Day 2015

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ภาควิชาชีววิทยา ได้รู้จักอาจารย์และงานวิจัยที่ทำอยู่ในภาควิชาชีววิทยา ทำให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะฝึกงาน และเลือกทำงานวิจัย หรือ senior project ได้ต่อไปในชั้นปีที่สูงขึ้น วันที่และสถานที่จัดกิจกรรม: วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินกิจกรรม: อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา

Read more