ความถนัดทางชีววิทยา 2558

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ ในระบบรับตรง (Direct Admission) ได้มาสอบข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ซึ่งแบ่งเป็นสี่สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็มเท่ากับ 50 คะแนน กราฟแสดงผลการสอบในภาพรวมของข้อสอบความถนัดทางชีววิทยา ระบบรับตรง

Read more

ภาควิชาชีววิทยา (48 ปี คณะวิทยาศาสตร์)

จุดเริ่มต้นภาควิชาชีววิทยา จากโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ สู่คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.วารุณี เลิศศิริ (2549) ย้อนไปเมื่อประมาณ 48 ปีก่อน ดิฉันเพิ่งเรียนจบจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้มาเริ่มทำงานเป็นอาจารย์รุ่นแรกในสังกัดโรงเรียนเตรียมแพทย์เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการ ในปีแรกเมื่อเปิดทำการ สาขาวิชาชีววิทยามีอาจารย์สองคน

Read more