ชลิตา คงฤทธิ์

Assistant Professor Dr.Chalita Kongrit ห้องทำงาน SC2-308 (วิทยาเขตศาลายา) โทรศัพท์ 02 201 5250 อีเมล์ chalita.kon@mahidol.ac.th งานวิจัย Wildlife genetics Molecular ecology ทุนวิจัย ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจาปี

Read more