SCBI 626 Biology Laboratory Teaching Practice

วทชว 626 การสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา Download: SCBI626 Biology Laboratory Teaching schedule 2015 ประเมินการช่วยสอน แบบประเมินการช่วยสอนของนักศึกษา วทชว 626 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (สำหรับอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา) มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

Read more