การจัดการกระทิง

การพัฒนาข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการกระทิง เขาแผงม้า (Participatory Information Development for Gaur Management in Khao Phaeng Ma) โดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, นพดล ประยงค์, และณัฐนรี ปิติมล (พ.ศ.

Read more

SCBI 524 Environmental Biology Management

SCBI 524 Environmental Biology Management (การจัดการสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา) ผู้ประสานงานรายวิชา: รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ กิจกรรม ศึกษาดูงานแหลมผักเบี้ย

Read more