งานวิจัยผลงานวิชาการโครงการ

การจัดการกระทิง

การพัฒนาข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการกระทิง เขาแผงม้า (Participatory Information Development for Gaur Management in Khao Phaeng Ma) โดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, นพดล ประยงค์, และณัฐนรี ปิติมล (พ.ศ. 2558) Ecoliteracy and Conservation in Action (ECA) กลุ่มภูมิรู้นิเวศและอนุรักษ์เชิงปฏิบัติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง