นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22 (SciEx2021)

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22 (The 22nd Science Project Exhibition, SciEx2021)

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 0900-1700

รูปแบบ: ออนไลน์ (เนื่องจากการระบาดของโควิด-19)

รางวัล Plenary Talk ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (8 รางวัล)

  • นางสาว พิชญ์สินี สรรพโรจน์พัฒนา (ชีววิทยา)

รางวัล Presentation Skill Award ได้รับเงินรางวัล 1500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร/รางวัล มี 4 รางวัล

  • น.ส.นีร พันธุ์อุดม (ทรัพยากรชีวภาพฯ โปสเตอร์ BE-03)
  • นายณัชพล ไชยวาณิชย์ (ทรัพยากรชีวภาพฯ โปสเตอร์ BE-02)
  • นายพัทนัย ก้อนเพ็ชร์ (ชีววิทยา โปสเตอร์ BI-03)

รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร/รางวัล มี 2 รางวัล

  • นายนิธิ ตันติวิทยาพิทักษ์ (ชีววิทยา โปสเตอร์ BI-02)

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 3 รางวัล

  • นายนิธิ ตันติวิทยาพิทักษ์ (ชีววิทยา โปสเตอร์ BI-02)

หมายเหตุ แสดงข้อมูลเฉพาะนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา

เว็บไซต์แสดงลิงก์ไปยังโปสเตอร์ผลงานนักศึกษา

การประชุมชี้แจงกรรมการประเมินโปสเตอร์ SciEx2021

การนำเสนอแบบ Short Talk ของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาผ่าน WebEx

การใช้ระบบ Breakout Session ของ WebEx เป็นห้องย่อยในการนำเสนอโปสเตอร์ของนักศึกษาแต่ละคน

การเข้า Breakout Session ฟังการนำเสนอผลงานแบบ Poster

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง