รายวิชา

SCBE 253 Fundamental to finesse: Microbes for quality life

วททส ๒๕๓ พื้นฐานสู่ความอภิเชษฐ์: จุลินทรีย์เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ ๓ (๒-๓-๕)
SCBE 253 Fundamental to finesse: Microbes for quality life 3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisites: No
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ด้านอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าอาภรณ์ ยารักษาโรค ความสวยงาม และศิลปะ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณ์ที่มาจากจุลินทรีย์เพื่อการดื่มด่ำชีวิตที่มีคุณภาพ
Advancement in science and technology; maximized utilization of natural resources for food, beverage, clothing, medicine, beauty, etiquette, and art particularly focusing on those derived from microbes to indulge quality life

หมายเหตุ: รายวิชาศึกษาทั่วไป