ศิรวิทย์ สิตปรีชา

Siravit_2016
อ.ศิรวิทย์

Lecturer Dr.Siravit Sitprija

Room : ห้องหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
Phone : 02 201 5476
E-Mail : siravit.sit@mahidol.ac.th

ตำแหน่งบริหารในภาควิชา:

  • หัวหน้าภาควิชา 13 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน
  • รองหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2551- 15 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งด้านการศึกษา: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา (ปริญญาตรี)

งานวิจัย

  • Animal physiology