ระดับของออร์แกโนคลอรีนในสายใยอาหารนาข้าว บริเวณบึงบรเพ็ด

รศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ร่วมวิจัย ตีพิมพ์ผลการศึกษาระดับของยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในสายใยอาหารนาข้าวบริเวณบึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในวารสาร Environmental Monitoring and Assessment ฉบับเดือนเมษายน 2558

อ่านเพิ่มเติม