Highlight Activities: ระเบียนรายชื่อหอยทากบกจากตอนใต้ของประเทศกัมพูชา

ระเบียนรายชื่อหอยทากบกจากตอนใต้ของประเทศกัมพูชา การศึกษานี้และบันทึกเกี่ยวกับหอยทากบกในกัมพูชายังมีในปริมาณน้อย ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความหลากหลายของหอยทากบกจากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่เขาหินปูนทางตอนใต้ของกัมพูชา จากการศึกษาพบหอยทากบกทั้งสิ้น 36 ชนิด แบ่งเป็นหอยทากบกในกลุ่ม Neritimorpha จำนวน 2 ชนิด กลุ่ม Caenogastropoda จำนวน 6 ชนิด และ กลุ่ม Heterobranchia

Read more

Highlight Activities: ระเบียนรายชื่อหอยน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรประเทศกัมพูชา

ระเบียนรายชื่อหอยน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรประเทศกัมพูชา ทะเลสาบเขมร (หรือ โตนเลสาบ) ในประเทศกัมพูชาเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญรองรับการประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก หอยน้ำจืดเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการทำประมง แต่อย่างไรก็ตามหอยน้ำจืดของลุ่มน้ำโตนเลสาบยังไม่ได้รับการสำรวจและจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ในการศึกษาครั้งนี้ ทำการสำรวจหอยน้ำจืดในโตนเลสาบและแหล่งน้ำโดยรอบ พบหอยน้ำจืดทั้งหมด 31 ชนิด ประกอบไปด้วย หอยสองฝาจำนวน 15 ชนิด จาก 5 วงศ์ และ

Read more

Highlight Activities: ปลิงควายชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย

ปลิงควายชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย ปลิงควายในสกุล Hirudinaria เป็นปรสิตภายนอกดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ชนิดอื่น ในประเทศไทย Hirudinaria manillensis เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไป ปลิงชนิดนี้มีรายงานด้วยกันสองรูปแบบสัณฐาน คือรูปแบบสัณฐานท้องสีเขียวเข้มและรูปแบบสัณฐานท้องสีแดง จากการศึกษาสัณฐานวิทยาโดยละเอียดของอวัยวะสืบพันธุ์และหลักฐานทาง DNA พบว่า รูปแบบสัณฐานท้องสีเขียวมีเความแตกต่างจากปลิงควายชนิด Hirudinaria manillensis และเป็นชนิดใหม่ที่ไม่มีการรายงานมาก่อน จึงได้รับการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hirudinaria thailandica

Read more

Highlight Activities : กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย

กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย ระบบนิเวศเขาหินปูนที่มีความสลับซับซ้อนมีระบบนิเวศถ้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ แต่ยังได้รับการศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในถ้ำ การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความหลากลายของกิ้งกือถ้ำ ซึ่งเป็นสัตว์ที่สำคัญทำหน้าที่ย่อยสลายซากต่าง ๆ ที่อยู่ในถ้ำ กิ้งกือกลุ่มนี้ได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับการอยู่ในถ้ำ ในประเทศไทยพบด้วยกัน 3 สกุล ได้แก่ Trachyjulus Glyphiulus และ Plusioglyphiulus จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างจากทั่วประเทศ พบว่ากิ้งกือถ้ำจากวัดถ้ำขรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

Highlight Activities : ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหอยทากหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ทั้งหมดหกสกุล โดยใช้การจัดจำแนกจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการโดยใช้หลักฐานทาง DNA มาก่อน ในการศึกษานี้ใช้ตัวอย่างหอยทากจำนวน 89 ตัวอย่าง จากประเทศไทย มาเลเซียและลาว ซึ่งเป็นตัวแทนของหอย 36 ชนิดในหกสกุล ศึกษาโดยใช้ยีนดีเอ็นเอไมโตคอนเดรีย COI

Read more

อ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ ได้รับทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรฯ

อาจารย์ ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในการศึกษาจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนรูปสารหนูในน้ำใต้ดินที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการบำบัดมลพิษด้วยวิธีทางชีวภาพ ที่มา: มหิดลสาร เดือนพฤศจิกายน 2562

Read more

การนำเสนอ Senior Project 2562

ภาควิชาชีววิทยาจัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจากวิชา วทชว 484 Senior Project ต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ในบรรยากาศวิชาการที่เป็นกันเอง ระหว่างวันพฤหัสที่ 25 และวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นักศึกษามีเวลาในการนำเสนอผลงานของตนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ เป็นเวลา 15 นาที และมีเวลาให้ซักถามคำถามจากอาจารย์และเพื่อน

Read more

หัวข้องานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชีววิทยา

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานวันชี้แจงหัวข้องานวิจัยระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:00-16:30 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข เพื่อให้นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้เลือกทำวิจัยที่ตนเองสนใจหรือมีความถนัดได้ และสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก

Read more

Senior Project Presentation 2018

การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันพฤหัสที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมงาน SciEx2018 Plenary talk: นายวชิรวิชญ์ รักชัย Short talk

Read more

ชีวิต (ไม่) ธรรมดา ของ “อมรา”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก ผศ. อมรา นาคสถิตย์ ในหัวข้อ ชีวิต (ไม่) ธรรมดา ของ “อมรา” วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา

Read more