Highlight Activities 2021: Genetic controls of root architectural traits in KDML105 chromosome segment substitution lines under well-watered and drought stress conditions

สรุปโดยสังเขปว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับ : ความแห้งแล้งเป็นปัจจัยจำกัดหลักในการปลูกข้าวในนาน้ำฝนและลักษณะโครงสร้างรากมีความสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความทนแล้ง ในการศึกษานี้คณะผู้วิจัยได้ใช้ Chromosome segment substitution lines ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML105-CSSLs) ในการศึกษาการควบคุมทางพันธุกรรมและการตอบสนองทางสรีระวิทยาของรากข้าวในสภาวะแล้งโดยปลูกในพื้นที่ทางภาคกลางจังหวัดนครปฐม และ พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ภาคกลางนั้นมีลักษณะเป็นดินเหนียวในขณะที่พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะเป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรข้าวที่ศึกษามีลักษณะโครงสร้างรากที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในด้านการตอบสนองต่อสภาวะแล้งระหว่างสองพื้นที่ ข้าวในที่พื้นที่ภาคกลางมีการตอบสนองต่อสภาวะแล้งโดยการเพิ่มความหนาแน่นของรากแขนงขึ้น 77% ในขณะที่ลักษณะดังกล่าวลดลง

Read more

Highlight Activities 2020: Immobilization of cadmium in contaminated soil using organic amendments and its effects on rice growth performance

สรุปโดยสังเขปว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับ : การบริโภคข้าวปนเปื้อนแคดเมียมส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะโรคทางกระดูกและโรคไตเรื้อรัง การแก้ไขปัญหาแคดเมียมปนเปื้อนในพืชอาหารทางการเกษตรโดยการประยุกต์ใช้สารปรับปรุงดินรูปอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก ได้รับการพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพต่อการลดการดูดซึมแคดเมียมของพืชผ่านทางราก งานวิจัยนี้ได้เลือกศึกษา โดยนำข้าวสายพันธุ์ไทย ๒ พันธุ์ ได้แก่ ช่อราตรี และหอมมะลิแดง ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียมผสมมูลวัว

Read more

Highlight Activities 2021: Cadmium (Cd) and Zinc (Zn) accumulation by Thai rice varieties and health risk assessment in a Cd-Zn co-contaminated paddy field

สรุปโดยสังเขปว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับ : การทำเหมืองสังกะสีในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลต่อ การปนเปื้อนแคดเมียม และ สังกะสีในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร ข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสะสมปริมาณแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานการบริโภคที่กำหนดโดย CODEX ในระดับ ๐.๒ มิลลิกรัม/กิโลกรัม และประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการได้รับพิษแคดเมียม ทำให้เกิดโรคทางกระดูกและโรคไตเรื้อรัง ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาหาวิธีในการลดการเคลื่อนที่ของแคดเมียมและสังกะสี โดยเลือกใช้สารปรับปรุงดิน

Read more

Highlight Activities 2021: Root hair phenotypes influence nitrogen acquisition in maize

สรุปโดยสังเขปว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับ : เนื่องจากองค์ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของขนรากต่อประสิทธิภาพการดูดซับไนโตรเจนยังมีอยู่น้อยมาก คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหน้าที่ของขนรากโดยการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโมเดลชื่อ SimRoot และทดสอบข้าวโพดที่มีความแตกต่างในความยาวของขนรากในระบบโรงเรือนและในแปลงเพาะปลูก ผลจากการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าขนรากที่ยาวและหนาแน่นสามารถเพิ่มการดูดซับไนโตรเจนได้ การทดลองในโรงเรือนเพาะปลูก แสดงให้เห็นว่าแอมโมเนียมไม่มีผลต่อความยาวขนรากแต่ภาวะไนเตรทต่ำเพิ่มความยาวขนราก ในขณะที่กี่ทดลองในแปลงปลูกพบว่าภาวะไนโตรเจนต่ำลดความยาวของขนราก การมีขนรากยาวมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มชีวมวล ๒๑๖% และการสะสมไนโตรเจน ๒๓๗%  ในสภาวะไนโตรเจนต่ำในโรงเรือนเพาะปลูก เพิ่มชีวมวล ๒๕๐%  และการสะสมไนโตรเจน ๒๐๐% 

Read more

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (ภาควิชาชีววิทยา) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยา

Read more

Highlight Activities 2022: Genetic analysis of hybridization between white-handed (Hylobates lar) and pileated (Hylobates pileatus) gibbons in a contact zone in Khao Yai National Park, Thailand

Asst. Prof. Chalita Kongrit โดยปกติแล้วชะนีแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติมีการกระจายตัวไม่ซ้อนทับกัน (allopatric distribution)  แต่มีเพียง 3 แห่งในโลกนี้เท่านั้นที่พบชะนีต่างชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นเพียงพื้นที่เดียวที่พบชะนีมือขาว (Hylobates lar) และชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus) อาศัยอยู่ในพื้นที่ซ้อนทับ (contact zone) ร่วมกัน

Read more

งานเสวนาออนไลน์ webinar โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ webinar โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง Biodiversity forum วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30-16.30 น. โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ เรื่อง

Read more

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี (ภาควิชาชีววิทยา) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเวศวิทยา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ (ภาควิชาชีววิทยา)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อุ่นใจ (ภาควิชาชีววิทยา) ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more