งานเสวนาออนไลน์ webinar โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ webinar โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง Biodiversity forum วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30-16.30 น.

โดย

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ เรื่อง From local to global: จากรากสู่ยอด

รศ.ดร.อรุณี อหันทริก และ ผศ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ เรื่อง เห็บแข็งและจุลชีพในประเทศไทย

และวิทยากรรับเชิญ
นายสัตวแพทย์ทักษะ เวสารัชชพงศ์ เรื่อง เกอะลออมก๋อย: งูพิษเขี้ยวยาวชนิดล่าสุดของไทย