รายวิชาหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Education

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอให้พิจารณาข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3 Transformative Education งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ภาควิชาได้ประเมินรายวิชาที่เปิดสอน รวม 390 รายวิชา และพบว่ามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Education จำนวน 382 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 97.9 จากวิชาที่รับการประเมิน

โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Education มีทั้งสิ้น 5 ด้านได้แก่
1. Outcome-Based Learning
2. Experiential Learning
3. Interprofessional Learning
4. Interactive Learning
5. Cognitive Learning

ตารางที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงการจัดการสอนและ Transformative Learning