อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

Lecturer Dr.Alisa Damnernsawad ห้องทำงาน R401 โทรศัพท์ 02 201 5380 อีเมล์ alisa.dam@mahidol.ac.th งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงานภาควิชางาน SciEx2016 ผู้ประสานงาน (ร่วม) ค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 12 การเรียนการสอน...

Landbirds Migration Special Seminar

สัมมนาพิเศษเรื่องการอพยพย้านถิ่นฐานของนกบกแห่งเกาะมันใน จังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.ฟิลิป ดี. ราวด์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 1000-1130 ณ ห้อง N506 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง...

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2558 ใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2558 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่ตารางสอน หน้าแรกของผลงานตีพิมพ์ หนังสือเชิญ เอกสารยืนยันการได้ทุนวิจัย เป็นต้น โดยกรอกและพิมพ์แบบฟอร์ม (hard-copy) ส่งคุณเบญจมาศ...

พรินท์พิดา สนธิพันธ์

Lecturer Dr.Prinpida Sonthiphand ห้องทำงาน โทรศัพท์ (662) 201 5272 อีเมล์ prinpida.son@mahidol.ac.th Research/งานวิจัย Environmental Microbiology การเรียนการสอน … Course coordinator/ผู้ประสานงานรายวิชา SCBI 113 Academic...