SDG

เว็บไซต์

การประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

ผู้แทนภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) ที่จัดโดยงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่ออัพเดทเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องดำเนินการหรือควรปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDG ของสหประชาชาติ รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้อง P114

Read More