COVID-19

นักศึกษาหลักสูตร

เลื่อนเปิดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ ๑ (ศาลายา) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 — มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเลื่อนกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 จากวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Read More
การสอบ

การสอบกลางภาคระหว่างการระบาดของโรค COVID-19

เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในช่วงที่ต้องมีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562-2563 ทางมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ออกมาตรการเพื่อใช้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางปฏิบัติในการเข้าสอบกลางภาคประกาศโดยมหาวิทยาลัยมหิดล การดำเนินการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรก่อนขึ้นห้องสอบ (ในภาพเป็นสนามสอบ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท) หากนักศึกษามีไข้หรือมีอาการที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจากกระบวนการคัดกรองที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะยังคงได้สอบในห้องที่จัดให้ต่างหาก หากนักศึกษาขาดสอบด้วยเหตุใด ๆ โปรดติดต่องานการศึกษาเพื่อขอเลื่อนสอบต่อไป

Read More