โครงการ

บริการวิชาการเกี่ยวกับเราโครงการ

โครงการรื้อฟื้นตัวอย่างอ้างอิงและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : โครงการรื้อฟื้นตัวอย่างอ้างอิงและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (Reference collection restoration and natural history museum establishment)   หลักการและเหตุผล พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) เป็นรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน และดำเนินการวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

Read More