ศึกษาดูงาน แหลมผักเบี้ย

ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหลมผักเบี้ย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของรายวิชา SCBI 524 Environmental Biology Management (การจัดการสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 1300-1600 โดยมีรศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ เป็นผู้ประสานงานรายวิชา

Read more