รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2555

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิชากร วรขจิต นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน) ประจำปี 2558 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาการศึกษาและวิชาการ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ณิชากร วรขจิต (ฐานข้อมูลโครงการพสวท.)

Read more