การจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Education

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอให้พิจารณาข้อมูลประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3 Transformative Education งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ภาควิชาได้ประเมินรายวิชาที่เปิดสอน รวม 390 รายวิชา และพบว่ามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Transformative Education จำนวน 382 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 97.9 จากวิชาที่รับการประเมิน

Read more