SCBE 150 Science Communication Skills

วททส ๑๕๐ ทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ๓ (๓–๐–๖) SCBE 150 Science Communication Skills 3 (3-0-6) วิชาบังคับก่อน ไม่มี Prerequisite No ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และทางสถิติ เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศที่เชื่อถือได้

Read more