SCBI 470 Basic Immunology

วทชว 470 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-3-5) วิชาที่บังคับก่อน: วทชค 203 และ วทจช 203 ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ คำอธิบายรายวิชา หลักการพื้นฐานทางชีววิทยาภูมิคุ้มกัน องค์ประกอบและบทบาท การตอบสนองของร่างกายในระบบที่มีแต่กำเนิดและที่เกิดจากการปรับตัว ทั้งที่อาศัยเซลล์และไม่อาศัยเซลล์

Read more