Bio Tea Time 2015

ชื่อกิจกรรม Bio Tea Time ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง รายวิชาเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Read more

Biology Research Day 2015

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ภาควิชาชีววิทยา ได้รู้จักอาจารย์และงานวิจัยที่ทำอยู่ในภาควิชาชีววิทยา ทำให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะฝึกงาน และเลือกทำงานวิจัย หรือ senior project ได้ต่อไปในชั้นปีที่สูงขึ้น วันที่และสถานที่จัดกิจกรรม: วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดำเนินกิจกรรม: อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา

Read more