SCBE 152 Natural Science Illustration

วททส ๑๕๒ นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ๓ (๑-๔-๔) SCBE 152 Natural Science Illustration 3 (1-4-4) วิชาบังคับก่อน: ไม่มี Prerequisites: No ทักษะการวาดและถ่ายภาพตัวอย่างเพื่อนำเสนอข้อมูลในการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การใช้ซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ Skills on

Read more