ค่าเฉลี่ย

การสอบรายวิชา

คะแนนสอบกลางภาควิชาชีววิทยา

[visualizer id=”1408″] เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการสอบกลางภาค วิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Read More