Highlight Activities

Highlight Activities 2020

  1. กิ้งกือถ้ำชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย : ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล ภาควิชาชีววิทยา เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมดำเนินการวิจัย
  2. ปลิงควายชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย : ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล ภาควิชาชีววิทยา เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมดำเนินการวิจัย
  3. ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง : ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล และนางสาวพุธิตา จิรานันท์สกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมดำเนินการวิจัย
  4. ระเบียนรายชื่อหอยน้ำจืดจากทะเลสาบเขมรประเทศกัมพูชา : ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล และ อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ ภาควิชาชีววิทยา เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมดำเนินการวิจัย
  5. ระเบียนรายชื่อหอยทากบกจากตอนใต้ของประเทศกัมพูชา: ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล และ อ.ดร.วรุฒ ศิริวุฒิ ภาควิชาชีววิทยา เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมดำเนินการวิจัย