Teaching Assistants

นักศึกษาช่วยสอน (Teaching Assistant: TA)

รายชื่อนักศึกษาช่วยสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559 (มกราคม-พฤษภาคม)

ลำดับ ชื่อ-สกุล วิชา E-mail
1 นายศราวุท คงสัตรา SCBI 104 sarawut.kon@gmail.com
2 น.ส.อัมรินทร์ เฉลิมธเนศพงศ์ SCBI 104 aum-ann@hotmail.com
3 น.ส.จิตพิสุทธิ์ สีประทุมโรจน์ SCBI 104 bluefunky_2u@hotmail.com
4 น.ส. วันวิสา พุกแก้ว SCBI 104 sa_mintada@hotmail.com
5 น.ส. เมธิณี พิพัฒนา SCBI 104 mak-ko-jung@hotmail.com
6 น.ส. บุษยา ทันทวี SCBI 208 Bussaya_1802@outlook.com
7 นายจิงเหยาะ แซ่ล้อ SCBI 314 jingyoh.zae@gmail.com
8 น.ส.กมลนัทธ์ ห้องทองแดง SCBI 361 kamonnatpond@hotmail.com
9 นายภควัต ทวีปวรเดช SCBI 399 psp3_sg25995@hotmail.com

หมายเหตุ: ทั้งหมดเป็น TA รายเดือน