อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา​ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงสุด 2% ของโลก จัดโดย มหาวิทยาลัย​สแตนฟอร์ด​

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ และ รศ. ดร. ปัทมาภรณ์​ กฤตยพงษ์​ อาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา​ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงสุด 2% ของโลก จัดโดย มหาวิทยาลัย​สแตนฟอร์ด​ (World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2020)

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้​
ภาควิชาชีววิทยา​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​

สาขา Tropical Medicine ลำดับที่ 377 จากนักวิจัย 28,529 คน

มีผลงานดีเด่นในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ BRT (Biodeversity Research and Training Program) ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาพันธุศาสตร์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2533

รศ. ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์​
ภาควิชา​ชีววิทยา​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล

สาขา Tropical Medicine ลำดับที่ 606 จากนักวิจัย 28,529 คน

หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานโดดเด่นคือโครงการทำหมันยุงลายที่เป็นพาหะโรค ไข้เลือดออก โรคไข้ชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกา