ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (ภาควิชาชีววิทยา) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยา