นักศึกษานานาชาติโครงการ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

🎊ขอแสดงความยินดี🎊 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Sustainable Development Goals + Mobility Mahidol University Projects (SDGs + Mobility MaPs)” ณ National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดำเนินโครงการโดย กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล
.
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 งานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University SDGs Showcase 2024) ณ มหิดลสิทธาคาร
.
✨Team Verminutri
🥩 Project NewMeat
🌟นาย ธีรภัทร ศรีพิบูลพานิช
🌟นาย ภัทรพล เอกธนิตพงษ์
🌟นางสาว นีรา ศิริรัตโนทัย
🌟นาย วรพล สกุลร่มโพธิ์ชัย
.
เพื่อให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) ในประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2567
แหล่งที่มา : Mahidol University, Faculty of Science