บุคลากรรางวัลอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อหันทริก (ภาควิชาชีววิทยา)
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยา
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 604 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
มหาวิทยาลัยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ต่อไป