ทุนการศึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษารางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท

                     
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 100,000 บาท ในการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ที่ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567
.
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 งานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol University SDGs Showcase 2024) ณ มหิดลสิทธาคาร
.
🎉คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ขับเคลื่อนนโยบาย SDGs ในครั้งนี้
.
🎊นางสาวอินทิพร มลิจันทร์
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
.
✨อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
🎊นายดนุพล ระดมทอง
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
.
✨อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.เติมทิพย์ พูลภักตร์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
.
แหล่งที่มา : Mahidol University, Faculty of Science