ขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์-นักศึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Oral Presentation จากการประชุมวิขาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์-นักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา

  • นักศึกษาปริญญาเอก Kwang Mo Yang
  • อาจารย์ เติมทิพย์ พูลภักตร์
  • อาจารย์ ประหยัด โภคฐิติยุกต์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The best oral presentation เรื่อง “The Effect of LDPE Microplastics on Soil Metabolic Activities and Microbial Community Profile” ในงาน 6th EnvironmentAsia Virtual International Conference, Contaminant of Emerging Concerns Session, ในวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2564