One in a Hundred 2019

ภาควิชาชีววิทยาร่วมจัดนิทรรศการ “One in a Hundred Science Fair” ในงาน 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพ งาน 100 Years of

Read more

แนะนำภาควิชาชีววิทยา

การชี้แจงสาขาเอก ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้อง ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่สูงขึ้นในภาควิชาที่สนใจ 0730 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมกันที่หน้าตึก SC3 0800 ออกเดินทางจากม.มหิดล ศาลายา

Read more

เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 อัตรา

[ประชาสัมพันธ์] ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้ http://science.mahidol.ac.th/temp/job_080161_1.pdf ติดต่อสอบถาม งานบริหารและธุรการสำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Read more

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

การปรับเปลี่ยนแถบโลโก้และข้อความของเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล การเปลี่ยนแปลง โลโก้มหาวิทยาลัยใหม่ ข้อกำหนดการเขียนชื่อมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพิ่มลิงก์ “การรายงานอุบัติการ” หรือ Incident Report บนเว็บไซต์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานอุบัติการ Incident Report

Read more

แนะนำภาควิชา 2560

กำหนดการวันชี้แจงสาขาเอกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง L2-101 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา 1300 ลงทะเบียน 1320 เปิดงาน 1330 แนะนำภาควิชา 1530

Read more

การประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2560

เอกสารวาระการประชุม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปี 2560 ลำดับ รายการ วัน/เวลา, ครั้งที่ เอกสาร 1 เอกสารประจำเดือนมกราคม วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ครั้งที่ 1/2560 2

Read more

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศงดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ หากมีการสอบกลางภาคหรือการสอบอื่น ๆ ให้ดำเนินการไปตามปกติ ประกาศโดย กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 ตุลาคม 2559

Read more

ประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2559

เรียน อาจารย์ทุกท่าน ขอเชิญประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง N 416 ตามวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม

Read more

ภาควิชาชีววิทยา (40 ปี คณะวิทยาศาสตร์)

ภาควิชาชีววิทยา ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 พญาไท และศาลายา จังหวัดนครปฐม เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม และปริญญาเอกสาขาชีววิทยา บุคลากร: ภาควิชาชีววิทยามีอาจารย์ประจำในปัจจุบัน 38 คน มีนักศึกษาปริญญาตรี 84 คน นักศึกษาปริญญาโท 54

Read more