Graduate Seminar Term 1 of 2016

Graduate Students Seminar in Biology วิชาสัมมนาชีววิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (SCBI603/SCBI604/SCBI631/SCBI632/SCBI633/SCBI634 Seminars) Academic Year 2016-2017 Semester 2 Semester 1...

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 1200-1630 เวลา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้ปกครอง 1200-1245 ลงทะเบียน และรับประทานอาหาร 1300-1400 กิจกรรมต้อนรับสู่พญาไท (ซุ้มเฟื้องฟ้า)...

ประกาศผลการเลือกสาขาเอก ปีการศึกษา 2559

งานการศึกษาประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แยกตามสาขาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด (PDF) จำนวน 48 คน การรายงานตัวเข้าภาควิชา ช่วงเวลารายงานตัวเข้าภาควิชา 14-22 กรกฎาคม 2559...

ตัวแทน Plenary และ Short talk ภาควิชาชีววิทยา :นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016/ SCBI 484 Senior Project in Biology 2 วทชว 484 งานวิจัยภาคนิพนธ์ 2 ปีการศึกษา 2559-2560 นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่...

กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ 2559

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 1300-1630 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียน 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต” 1330...

การเลือกสาขาวิชา 2559

การเลือกเข้าภาควิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2559 โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ของงานการศึกษา ภาควิชา จำนวน น.ศ. เกณฑ์ในการพิจารณา เคมี 75 ระดับผลการเรียน รายวิชาเคมี ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C...

สานสัมพันธ์ชีววิทยา 5

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ชีววิทยา ครั้งที่ 5” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ให้กับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา Biology Graduate Camp 2016 Biology Camp: Part I...