กฏการจองเวลาใช้เครื่องมือ: Link  Rule_Scbi Online Booking System

กรณีขอยกเลิกใช้เครื่องจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน โดยโทรแจ้งนักวิทยาศาสตร์ และต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งยกเลิกดังนี้