Senior Project Presentation 2018

การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันพฤหัสที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมงาน SciEx2018 Plenary talk: นายวชิรวิชญ์ รักชัย Short talk

Read more

SCBI 483 Senior Project in Biology I

วทชว 483 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2561 กำหนดการ 31 ส.ค. 2561 ปฐมนิเทศรายวิชา 30 พ.ย. 2561 นักศึกษาส่ง executive summary ของโครงร่างวิจัย เข้าสู่ระบบ Turnitin

Read more