ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (SCBI 102 Biology Laboratories 1) ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ Microscope อ.ระพี อ.อมรา Cell อ.พหล Movement อ.สุพีชา อ.ธีราพร

Read more

Puey Ounjai Lab

แนะนำเว็บไซต์ Puey Ounjai Lab ห้องปฏิบัติการอาจารย์ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง http://ounjailab.com มาทำกล้องจุลทรรศน์ใช้เองกันเถอะ

Read more