อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 5505xxx

ภาควิชาชีววิทยาจัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อที่ภาควิชาชีววิทยา มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไป ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และติดตามไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 โดยอาจารย์แต่ละท่านจะมีนักศึกษาในการดูแลไม่เกิน 10 คน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา เลขประจำตัว 5505xxx แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไปดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 อ.ดร.ป๋วย

Read more

SCBI 483 Senior Project in Biology I

วทชว 483 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่เรียน: วันศุกร์ เวลาเรียน: 1330-1620 (3 คาบ) สถานที่: L-02/SC3-200 ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.เอกชัย และ อ.ชลิตา ตารางเรียน วันที่

Read more