Senior Project Presentation 2018

การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันพฤหัสที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมงาน SciEx2018 Plenary talk: นายวชิรวิชญ์ รักชัย Short talk

Read more

SCBI 300 Special Problems in Biology

วทชว 300 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา ปีการศึกษา 2559 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเรียนวิชา SCBI 300 Special Problems in Biology ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559: 12 คน การนำเสนอโครงงร่างงานวิจัย

Read more