ปฏิบัติการชีววิทยา 1

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (SCBI 102 Biology Laboratories 1) ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ Microscope อ.ระพี อ.อมรา Cell อ.พหล Movement อ.สุพีชา อ.ธีราพร

Read more