Special Seminar

10472880_10101013227919924_4897497127207190388_o

เชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษโดย ศ.ดร. Seung-Wuk Lee จาก University of California Berkeley ครับ