งานวิจัยภาควิชาชีววิทยา 2560

Publications 2017

1. Julsirikul D, Haymer DS, Kitthawee S*. Genetic structure and diversity of the Diachasmimorpha longicaudata species complex in Thailand: SSCP analysis of mitochondrial 16S rDNA and COI DNA sequences. Biochem Syst Ecol 2017 Apr;71:59-68.

2. Somrit M, Watthammawut A, Chotwiwatthanakun C, Ounjai P, Suntimanawong W, Weerachatyanukul W*. C-terminal domain on the outer surface of the Macrobrachium rosenbergii nodavirus capsid is required for Sf9 cell binding and internalization. Virus Res 2017 Jan;227:41-48.

3. Janique S, Sriratanasak W, Ketsuwan K, Jairin J, Jeratthitikul E. Phylogeography of the Asian rice gall midge Orseolia oryzae (Wood Mason) (Diptera: Cecidomyiidae) in Thailand. Genetica. 2017;145(1):37-49.

National Journal Publications : Year 2017

1. Ahantarig A. Illness relief by angel grass. Rajabhat J Sci Humanit Soc Sci 2017;18(1):1-9.

ที่มา : http://science.mahidol.ac.th/research/r_p/2017.php

การพัฒนาข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการกระทิง เขาแผงม้า (Participatory Information Development for Gaur Management in Khao Phaeng Ma) โดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร,
หลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา จะจัดกิจกรรมชี้แจงโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นเพื่อใช้เป็นหัวข้อวิจัยสำหรับรายวิชา SCBI 483 และ SCBI 484 Senior Project in Biology I
Publications 2016 1. Charngkaew K, Boonthaworn K, Sonpho E, Chomanee N, Ounjai P*. A primer
Publications 2001 Agatsuma T*, Iwagami M, Liu CX, Saitoh Y, Kawanaka M,Upatham S, Qui D,
Publications 2002 Attwood SW, Panasoponkul C,Upatham ES, Meng XH, Southgate VR. Schistosoma ovuncatum  sp. (Digenea: Schistosomatidae)