สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ

กราฟแสดงสถิติผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 วันสอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09:00-14:00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์: ภาษาอังกฤษ จำนวนกรรมการ: กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more

มาทำกล้องจุลทรรศน์ใช้เองกันเถอะ

รายการฉายแวว ซี่รีย์งานวิจัยนักศึกษา ตอนกล้องจุลทรรศน์ DIY โดยนายแก่นพงศ์ บุญถาวร นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Youtube: ฉายแวว [by Mahidol] กล้องจุลทรรศน์ DIY (Do it yourself)

Read more

Puey Ounjai Lab

แนะนำเว็บไซต์ Puey Ounjai Lab ห้องปฏิบัติการอาจารย์ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง http://ounjailab.com มาทำกล้องจุลทรรศน์ใช้เองกันเถอะ

Read more

คลิปแนะนำภาควิชา Biology HD

คลิปวีดิโอประกอบการแนะนำภาควิชาชีววิทยา ในงานชี้แจงสาขาเอกสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557” วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 Youtube: Introduction to Biology @ MUSC อัลบั้มภาพ “แนะนำภาควิชา 2558”

Read more

BioPress เว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยา สายพันธุ์ใหม่

โฉมหน้าเว็บไซต์ภาควิชาชีววิทยาใหม่ล่าสุด มีชื่อเล่นว่า “BioPress” ในวันที่มีโพสต์พื้นฐาน Hello World! เพียงแค่โพสต์เดียว ประวัติการพัฒนา 26 ธันวาคม 2557 ภาควิชาชีววิทยา ทำหนังสือแจ้งงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์มงคลสุข เพื่อขอโดเมนใหม่ในการจัดทำเว็บไซต์ และใช้ระบบจัดการข้อมูล (CMS) แบบ WordPress มีนาคม 2558

Read more

SCBI 470 Basic Immunology

วทชว 470 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-3-5) วิชาที่บังคับก่อน: วทชค 203 และ วทจช 203 ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ คำอธิบายรายวิชา หลักการพื้นฐานทางชีววิทยาภูมิคุ้มกัน องค์ประกอบและบทบาท การตอบสนองของร่างกายในระบบที่มีแต่กำเนิดและที่เกิดจากการปรับตัว ทั้งที่อาศัยเซลล์และไม่อาศัยเซลล์

Read more

นักศึกษาได้รับทุนให้ไปดูงาน The Pennsylvania State University

 นายจิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจาก Penn State-Root Lab เพื่อการศึกษาดูงานที่ The Pennsylvania State University, PA, USA

Read more