Latest News

ชลิตา คงฤทธิ์

Lecturer Dr.Chalita Kongrit ห้องทำงาน N511 โทรศัพท์ 02 201 5273 อีเมล์ chalita.kon@mahidol.ac.th ทุนวิจัย ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจาปี 2559 งานที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558...

อรุณี อหันทริก

Associate Professor Dr.Arunee Ahantarig ห้องทำงาน  R401 โทรศัพท์ 02 201 5380 อีเมล์ arunee.aha@mahidol.ac.th ตำแหน่งด้านการศึกษา: เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา (ปริญญาตรี)

ณัฐพล อ่อนปาน

Lecturer Dr.Nuttaphon Onparn Room : B408 Phone : 02 201 5478, 02 201 5003 E-Mail : nuttaphon.onp@mahidol.ac.th ตำแหน่งด้านบริหาร: รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (1...

รายการ TK Teen พาชม Bio-Geo Path

รายการ TK Teen ตอน Bio-Geo Path ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย NBT โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง...