ฐิตินันท์ สำราญวานิช

Lecturer Dr.Thitinun Sumranwanich Room : B408/1 Phone : 02 201 5477 E-Mail : thitinun.sum@mahidol.ac.th งานที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558 การเรียนการสอน SCBI 113

Read more

ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

Associate Professor Dr.Theeraporn Puntheeranurak Room : N412 Phone : 02 201 5255 E-Mail : theeraporn.pun@mahidol.ac.th กรรมการระดับภาควิชา กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงานภาควิชา SciEx2016  

Read more