Latest News

ชลิตา คงฤทธิ์

Lecturer Dr.Chalita Kongrit ห้องทำงาน N511 โทรศัพท์ 02 201 5273 อีเมล์ chalita.kon@mahidol.ac.th ทุนวิจัย ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจาปี 2559 งานที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558...

อรุณี อหันทริก

Associate Professor Dr.Arunee Ahantarig ห้องทำงาน  R401 โทรศัพท์ 02 201 5380 อีเมล์ arunee.aha@mahidol.ac.th ตำแหน่งด้านการศึกษา: เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา (ปริญญาตรี) อรุณี อหันทริก Associate Professor Dr.Arunee...

อมรา นาคสถิตย์

Assistant Professor Dr. Amara Naksathit ห้องทำงาน N 514/2 หมายเลขโทรศัพท์ 02 201 5277 อีเมล์ amara.nak@mahidol.ac.th อมรา นาคสถิตย์ อมรา นาคสถิตย์ Assistant Professor Dr. Amara...

ณัฐพล อ่อนปาน

Lecturer Dr.Nuttaphon Onparn Room : B408 Phone : 02 201 5478, 02 201 5003 E-Mail : nuttaphon.onp@mahidol.ac.th ตำแหน่งด้านบริหาร: รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (1...

รายการ TK Teen พาชม Bio-Geo Path

รายการ TK Teen ตอน Bio-Geo Path ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทสไทย NBT โดยมี อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง...

นักศึกษาชีววิทยา รหัส 5005xxx

นักศึกษาชีววิทยา รหัส 5005xxx เลขประจำตัว,คำนำ,ชื่อ,นามสกุล,ประเภท 5005007,นางสาว,กฤษณา,บุญภา,AJ 5005016,นาย,ณัฏฐดนัย,วาฤทธิ์,JSTP 5005018,นางสาว,แคทลียา,เจริญพรรค,Q 5005019,นาย,จตุรพล,แสวงเจริญ,AJ 5005032,นางสาว,ชลลดา,พละราช,AJ 5005039,นาย,ชูเกียรติ,เนตรจอมไพร,KAN 5005041,นางสาว,ฐิติอาภา,ทองศักดิ์,DPST 5005064,นาย,ธนารักษ์,สงฆ์ประสิทธิ์ผล,KAN 5005075,นาย,ธีระ,โพยมทิพย์,Q 5005079,นางสาว,นลัทพร,พันธุ์กาฬสินธุ์,AJ 5005081,นางสาว,นัทธมน,มาลัยศรี,KAN 5005083,นางสาว,นันท์นลิน,เห่งรวย,D 5005089,นางสาว,กชพร,สร้อยเกลียว,KAN PhD Thesis...

นักศึกษาชีววิทยา รหัส 4905xxx

นักศึกษาชีววิทยา รหัส 4905xxx เลขประจำตัว,คำนำ,ชื่อ,นามสกุล,ประเภท 4905018,นาย,ณรงค์ฤทธิ์,ดีสุด,NSW 4905019,นางสาว,ณัญญา,โชติวรรณ,ST 4905021,นางสาว,ทักษอร,ภุมมะกสิกร,DPST 4905022,นางสาว,ธนัชพร,พูลสุขโข,KAN 4905034,นางสาว,ปาจรีย์,ธรรมเจริญ,NSW 4905037,นางสาว,ปิยากร,เตชะวนิช,AJ 4905040,นาย,พลกฤษณ์,ยี่สิ้น,ST 4905042,นางสาว,พิสมัย,จูมดอก,AJ 4905057,นาย,วีระวัฒน์,เล็กจินดา,KAN 4905061,นาย,สมศักดิ์,แสงพระจันทร์,KAN 4905075,นาย,อรุณา,ประสพธรรม,Q 4905078,นาย,เอกราช,ปานอําพันธ์,KAN 4905114,นาย,กิตติศักดิ์,เลิศวงศ์วิศาล,ADD PhD Thesis...

นักศึกษาชีววิทยา รหัส 4505xxx

นักศึกษาชีววิทยา รหัส 4505xxx เลขประจำตัว,คำนำ,ชื่อ,นามสกุล,ทุนการศึกษา 4405069,นาย,นฤชิต,เกกินะ, 4405157,นาย,วสันต์,สุพรรณมณี, 4505002,นางสาว,กนกพร,ซื่อตรง, 4505014,นางสาว,กานดา,เบญจสินประดิษฐ์, 4505026,นางสาว,แก้วญาดา,เรื่องผดุง,สควค. 4505044,นาย,ชีวกฤต,ลาภบุญเรือง, 4505050,นางสาว,ณัฐธนัญ,วัชระสมบัติ, 4505096,นางสาว,นันทรัตน์,จันทวัติ, 4505103,นางสาว,นูรียา,วาจิ, 4505109,นางสาว,เบญจวรรณ,มีสารถี,เคมีปี 3 4505110,นาย,ปฐมพล,วงศ์ตระกูลเกตุ,ทุนเรียนดี 4505111,นางสาว,ปณิดา,ดวงแก้ว,ทุนเรียนดี PhD Thesis...