ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์

Associate Professor Dr.Theeraporn Puntheeranurak Room : N412 Phone : 02 201 5255 E-Mail : theeraporn.pun@mahidol.ac.th กรรมการระดับภาควิชา กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงานภาควิชา SciEx2016  

Read more

ศิรวิทย์ สิตปรีชา

Lecturer Dr.Siravit Sitprija Room : ห้องหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา Phone : 02 201 5476 E-Mail : siravit.sit@mahidol.ac.th ตำแหน่งบริหารในภาควิชา: หัวหน้าภาควิชา 13 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน

Read more

รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์

Lecturer Dr.Rattanavijit Vijitruth Room : B404 Phone : 02 201 5475 E-Mail : rattanavijit.vij@mahidol.ac.th หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงานค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 12 (ผู้ประสานงานหลัก)

Read more