Latest News

การสมัครสอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

สมัครสอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่...

ไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา 2560

ภาควิชาชีววิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข โดยมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการ 1325 ลงทะเบียน 1345 คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 1350...

สัมมนาพิเศษ “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์”

เชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ Auf dem Weg zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin” โดย ผศ.ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ห้อง N101 เวลา...