Latest News

การสมัครสอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

สมัครสอบด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่...

ไหว้ครูภาควิชาชีววิทยา 2560

ภาควิชาชีววิทยา  ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข โดยมีกำหนดการดังนี้ กำหนดการ 1325 ลงทะเบียน 1345 คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 1350...

สัมมนาพิเศษ “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์”

เชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ Auf dem Weg zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin” โดย ผศ.ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ห้อง N101 เวลา...

Biology Graduate Camp 2016

Biology Camp: Part I Now You Sea Me 2016 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 จัดโดยนักศึกษาบัณฑิต ปี 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่:...

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดส่ง มคอ.3 (รายวิชาปริญญาตรี) ให้กับธุรการภาควิชาชีววิทยา: วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (รหัสวิชา) (อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา) SCBI 102    อ.ชลิตา  อ.สุพีชา  อ.เอกชัย SCBI 109    อ.อมรา SCBI 113 121...