Latest News

SCBI 123 Process of Life

ตารางสอนวิชา  SCBI 123 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม : PY/DT/VS (293  คน) วันอังคารเวลา  09.30-10.20  น. (L2-202) และวันพุธเวลา 10.30-12.20  น. (L1-102) ลำดับ หัวข้อ เอกสารประกอบการสอน...

SCBI 125 General Biology 2

ตารางสอนวิชา  SCBI 125  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม : KAAG,KAGS,KACB, KAFT/ENES/AMAG (274  คน) วันจันทร์ เวลา 10.30-11.20  น. (L1-202) และวันอังคาร เวลา 08.30-10.20  น. (L2-201) ลำดับ หัวข้อ...

SCBI 122 General Biology 2

ตารางสอนวิชา  SCBI 122   ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 กลุ่ม SC (295 คน) วันจันทร์ เวลา 08.30-09.20 น. และวันพุธ เวลา 10.30-12.20 น. (L2-101) ลำดับ...

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (Site Visit)

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล *** พร้อมรับการตรวจประเมิน *** คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 (Site Visit) ที่มา: http://science.mahidol.ac.th/firstpage/pdf/09122016.pdf แนะนำภาควิชา 2560 กำหนดการวันชี้แจงสาขาเอกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันพุธที่...

มหิดลวิชาการ 2559 (ภาควิชาชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ 2559 ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงานวิชาการ กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ ม.มหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา...

Graduate Seminar Term 1 of 2016

Graduate Students Seminar in Biology วิชาสัมมนาชีววิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (SCBI603/SCBI604/SCBI631/SCBI632/SCBI633/SCBI634 Seminars) Academic Year 2016-2017 Semester 2 Semester 1...

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

ที่มา : http://science.mahidol.ac.th/th/alumni.php แนะนำภาควิชา 2560 กำหนดการวันชี้แจงสาขาเอกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง L2-101 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา 1300 ลงทะเบียน...