TCAS 62

หมายเหตุ: ยังไม่แยกสาขาเป็นชีววิทยาในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะให้เลือกสาขาวิชาชีววิทยาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 TCAS 1 Porfolio เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. 2561 ปิดรับสมัคร 14 ธ.ค. 2561 จำนวนรับ 40 คน เลือก

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา นายอัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์ รหัส 5705211 ทุน: พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก สาขา: ชีววิทยา ประจำปีการศึกษา: 2561 นายณัฐนนท์ วุฒิตันติศีล รหัส 5705058 ทุน:

Read more

TCAS #4 B.Sc. in Bioresources and Environmental Biology (International Program)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม จำนวน 35 คน วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Bioresources and Environmental Biology Website

Read more

เอกสาร มคอ. 2 ระดับปริญญาโทและเอก ฉบับปี 61

เอกสาร มคอ. 2 ระดับปริญญาโทและเอก ฉบับปี 61 ลำดับ รายการ หมายเหตุ เอกสาร 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) นศ.รหัส 55-60 ใช้แผนการเรียนตามหลักสูตรปรับปรุง 55 และรหัส 61

Read more

ปัจฉิมนิเทศ 2561

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00-1630 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 1300 ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read more

ชี้แจงสาขาเอก 2561

การชี้แจงสาขาเอก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 6005xxx) ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา วันที่ 4 เมษายน 2561 (Facebook)

Read more