มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดส่ง มคอ.3 (รายวิชาปริญญาตรี) ให้กับธุรการภาควิชาชีววิทยา: วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (รหัสวิชา) (อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา) SCBI 102    อ.ชลิตา  อ.สุพีชา  อ.เอกชัย SCBI 109    อ.อมรา SCBI 113 121 124 

Read more

SCBI 113 Essential Biology

ปีการศึกษา 2560 Cells and organelles อ.ปฐมพงษ์แสงวิไล อ.อลิสา ดำเนินสวัสดิ์ เอกสารประกอบการสอน ชีวโมเลกุล : https://goo.gl/SroRax เซลล์ : https://goo.gl/NFX7Ru เนื้อเยื่อสัตว์ : https://goo.gl/ruQWTo Energy in living systems อ.ฐิตินันท์ สำราญวานิช

Read more

การสอบซ่อมวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2558-2559

การสอบแก้ตัววิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 และ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการรวม MDL-1 และ MDL-2 0900-1000 สอบแก้ตัววิชา วทชว 102 1100-1200 สอบแก้ตัววิชา วทชว

Read more

รายชื่อและที่นั่งสอบแก้ตัว SCBI 104

รายชื่อและที่นั่งสอบแก้ตัววิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ปีการศึกษา 2558-2559 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 1100-1200 ห้อง MDL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เลขที่นั่งสอบ

Read more

รายชื่อและที่นั่งสอบแก้ตัว SCBI 102

รายชื่อนักศึกษาและที่นั่งสอบแก้ตัววิชา วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2558-2559 สอบวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 0900-1000 ห้อง MDL 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ม.มหิดล

Read more

ตารางผู้สอนวิชา SCBI 115 /SCBI 117 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางผู้สอนวิชา  SCBI 115 /SCBI 117 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ลำดับ หัวข้อ วันจันทร์ และ อังคาร เวลา 12.30 -15.20 น. ห้อง B 401 1 Diversity

Read more

ตารางผู้สอนวิชา SCBI 114 /SCBI 116 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ตารางผู้สอนวิชา  SCBI 114 /SCBI 116 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ลำดับ  หัวข้อ วันจันทร์ และ อังคาร  เวลา 09.00 -11.50 น. ห้อง B 401 1

Read more

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559

อัพเดท: แก้ F ปีการศึกษา 2559-2560 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558-2559 เปิดภาคฤดูร้อน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เรียนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่

Read more