SCBI 123 Process of Life

ตารางสอนวิชา  SCBI 123 ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม : PY/DT/VS (327  คน) วันอังคารเวลา  09.30-10.20  น. (L2-202) และวันพุธเวลา 10.30-12.20  น. (L1-102) ลำดับ หัวข้อ วัน/เวลา อาจารย์ผู้สอน

Read more

SCBI 125 General Biology 2

ตารางสอนวิชา  SCBI 125  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560 กลุ่ม : KAAG,KAGS,KACB, KAFT/ENES/AMAG (308  คน) วันจันทร์ เวลา 10.30-11.20  น. (L1-202) และวันอังคาร เวลา 08.30-10.20  น. (L2-201) ลำดับ หัวข้อ  วัน/เวลา

Read more

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดส่ง มคอ.3 (รายวิชาปริญญาตรี) ให้กับธุรการภาควิชาชีววิทยา: วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (รหัสวิชา) (อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา) SCBI 102    อ.ชลิตา  อ.สุพีชา  อ.เอกชัย SCBI 109    อ.อมรา SCBI 113 121 124 

Read more